PRAVIDLA SILVESTROVSKÉHO BĚHU

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA SILVESTROVSKÝ BĚH, KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 31. 12. 2014 V CHEBU.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen „organizátorem“) Silvestrovského (dále také jen jako „akce“ nebo „běžecký závod“) je společnost Rozběhnito.cz, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

 

ČL. 1 OBLAST ÚČINNOSTI – PLATNOST

Tyto smluvní podmínky – pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem běžeckého závodu. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na běhu. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla závodu, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách závodu  http://silvestrovskybeh.rozbehnito.cz/

 

ČL. 2 PRAVIDLA ÚČASTI – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Běhu se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoba mladší 18 let věku se běhu může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Jakékoli sportovní vybavení, které by mohlo být nebezpečné pro účastníky či diváky, bude povoleno pouze na základě výslovného písemného souhlasu organizátora běhu. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem běhu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora běhu. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Právně závazné prohlášení organizátora vůči účastníkovi může být vysloveno pouze řádně zmocněnou osobou určenou organizátorem. Těmito osobami mohou být  zejména členové zdravotnického týmu poskytující asistenci při daných závodech, kteří mají právo zakázat účastníkovi účast nebo pokračování účasti v zájmu ochrany účastníka z opodstatněných zdravotních důvodů.

 

ČL. 3 REGISTRACE

Registraci je možné provést prostřednictvím on-line registrace vyplněním odpovídající webové přihlášky na internetu, nebo v místě startu běhu a to pouze jako registraci jednotlivců.

Organizátor stanoví organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude uveden na webových stránkách závodu – http://silvestrovskybeh.rozbehnito.cz/. Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu nebude přijata.

 

ČL. 4 PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které jsou způsobeny během Silvestrovského běhu.

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách běhu.

 

ČL. 5 SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Provedením registrace do Silvestrovského běhu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s během.

Provedením registrace do Silvestrovského běhu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím a šířením kdykoli do budoucna podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu běhu nebo bezprostředně po něm. Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora akce jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků běhu, to vše po dobu deseti let od ukončení závodu.

 

ČL. 6 PODMÍNKY ÚČASTI

Registrací do běhu účastník potvrzuje následující:

  • Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou.
  • Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti.
  • Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
  • Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
  • Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.
  • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu.
  • Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.
  • Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.